Samling kompetanseutvalget november 2017

Referat

Forum for Oppvekst og Sosialfaglig Arbeid (FOSA) er en frivillig organisasjon og et nettverk med formål å jobbe aktivt for å forbedre oppvekstsvilkår for barn, unge og
familier. Forumet jobber for å fremme kunnskap gjennom aktiviteter som kurs, seminarer,
dialogmøter og konferanser.
Kjernen i FOSA er kompetanseutvalget, som møtes to ganger i året for å diskutere muligheter
for organisasjonen, diskutere sentrale temaer innen oppvekstfeltet og oppdatere hverandre.

 

Agendaen for denne samlingen var:

 Prosjekter 2017

 Mulige planer 2018

 FOSA-konferansen i 2018

 

Tilstede:
Anita Medby, Faiza Naeema, Rahma Yusuf, Tahreem Ghazal Siddiqui, Aqsa Bashir, Dag
Eriksen, Ann Kristin Pettersen, Tamseela Afzal, Habib Tahir, Christina Skalstad, Michael Cruz, Morad Jarodi og Shuayb Yassin Mohammed.

 

Samlingen startet med en oppdatering fra styret om hva som har blitt gjort i organisasjonen siden forrige samling i mai. To prosjekter er igangsatt: «aktiviteter på asylmottak», og «kompetanseskolen» – et prosjekt der unge uten fullført videregående skole får undervisning i smågrupper og bistand med å ta opp fag som privatist.

Det er ønskelig at FOSA kan ha lokallag i ulike deler av landet, og i Arendal, Volda og
Trøndelag er det medlemmer av kompetanseutvalget som nå er i gang med å danne sine
lokale grupperinger. Styret jobber med forslag til retningslinjer i forhold til lokallagene.

Styret har også inngått dialog med Oslo kommune om å arrangere «FOSA-konferansen» i 2018, etter en ide fra forrige samling. Det skal søkes midler, og eventuelt nedsettes en komité som kan jobbe videre mot en konferanse om oppvekstfeltet. Det ble foreslått
parallellseminarer, fokus på de gode eksemplene der man lykkes med et tiltak, og fokus på hvorfor det noen ganger er så vanskelig å lykkes (f.eks. i forhold til frafall fra videregående skole). Det ble også foreslått å innhente kunnskap og foredragsholdere internasjonalt.

Videre drøftet gruppen ulike utfordringer innen oppvekstfeltet, som for eksempel
fattigdomsutfordringer, utenforskap, skole, barnevern, familiesamarbeid, foreldreveiledning
og ICDP, ungdoms og arbeid, dialogarbeid, samfunnsengasjement, hvordan gjenskape en
Samling kompetanseutvalget november 2017
kollektiv ansvarsfølelse for barn og unge i lokalsamfunnet, psykisk helse, behov for mer
helhetlig og tverrfaglig tankegang og tilnærminger, og hvordan FOSA kan bidra til
innovasjon og kunnskapsspredning innen oppvekstfeltet. Det ble foreslått å danne mindre
ressursgrupper/fokusgrupper/arbeidsgrupper som kan jobbe både strategisk og i å utvikle
aktiviteter/prosjekter med fokus på ulike undertemaer, som for eksempel helse og sosial,
psykisk helse, radikalisering, barn og unge, familier, barnevern, inkludering, med mer. Dette
er grupper som kan møtes oftere, og som kan ha dialog og rapportere til styret og
kompetanseutvalget med jevne mellomrom. Slike grupper kan igangsettes på initiativ fra
medlemmer av kompetanseutvalget, eller etter andre forslag. Styret legger frem utkast til føringer for prosjekter og søknader, se eget vedlegg.

Studietur ble også løftet frem som et forslag, og er ønskelig å jobbe mot. Videre er FOSA
invitert på konferanser og i ulike fora. Invitasjoner vil bli delt i kompetanseutvalgets
facebook-gruppe, slik at medlemmene kan melde sin interesse. Medlemmene kan også foreslå
konferanser, seminarer og møter de ønsker å delta på som representant for FOSA. Det er
ønskelig at forslag tas med styret, som kan ha den samlede oversikten over representasjon av
organisasjonen og eventuelt komme med innspill i forkant. Det er også ønskelig at deltakere
på konferanser skriver et kort referat fra konferanser og møter slik at resten av
kompetanseutvalget kan orienteres.

Neste samling vil bli i april-mai og dato nedsettes innen utgangen av 2017.

 

Ta kontakt ved ideer, spørsmål eller annet:

Ann Kristin Pettersen, styreleder

Mobil: 93057705

E-post: postfosa@gmail.com

 

Habib Tahir, koordinator

E-post: postfosa@gmail.com

 

Takk for et veldig spennende og hyggelig møte med utrolig mye engasjement, kompetanse og klokskap!

Styret, FOSA

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest
Translate »