Om oss

Forum for Oppvekst og Sosialfaglig Arbeid (FOSA) er en frivillig organisasjon med formål å jobbe aktivt for å forbedre oppvekstsvilkår for barn, unge og familier. Forumet jobber for å fremme kunnskap gjennom kurs, seminarer, dialogmøter og konferanser.

FOSA ble stiftet i 2016. Kjernen i FOSA er kompetanseutvalget, en tverrfaglig gruppe med engasjerte og erfarne personer fra ulike fagfelt innen oppvekst. I utvalget sitter blant annet jurister, leger, tidligere barnevernsleder, sosionom, sosiolog, samfunnsdebattant, politiker, prosjektledere, politiet, forskere og erfarne ungdomsarbeidere og ledere, som bidrar med sin kompetanse innen aktuelle emner og representerer tverrfagligheten i sosialfaglig arbeid.

Organisasjonen jobber for å belyse samfunnsaktuelle temaer innen oppvekst, med et tverrfaglig og helhetlig fokus og med et mangfoldsperspektiv. I tillegg til at FOSA har representanter fra ulike fagmiljøer innen oppvekst, er det også en kulturelt mangfoldig ressursgruppe med ulik religiøs tilknytning og kjennskap til mange ulike miljøer.

Kompetanseutvalget møtes 2 ganger årlig, der aktuelle temaer innen oppvekst belyses. I tillegg nedsettes det ulike prosjektgrupper der relevante fagpersoner tilknyttes aktuelle aktiviteter

Vår målsetting

  • Kunnskapsheving og erfaringsutveksling innen sosialfaglig arbeid og oppvekst fra et tverrfaglig og flerkulturelt perspektiv

  • Kompetanseheving blant ansatte som jobber med barn, unge og foreldre

  • Kunnskapsformidling/kompetanseheving og dialog med foreldre og unge direkte gjennom kurs, dialogseminarer og andre aktiviteter

  • Å nå ut til minoritetsmiljøer gjennom etablerte samarbeid med lokale foreninger og trossamfunn, i tillegg til skole og hjelpeapparat.

  • Å øke kunnskapen om hjelpeapparatene til befolkningen og særlig personer med migrasjonsbakgrunn og kortere botid i Norge

  • Å innhente minoritetsmiljøers perspektiver på dagsaktuelle temaer og utfordringer, med tanke på å videreformidle perspektivene til hjelpeapparater og andre aktører.

Kompetanseutvalget